اعضا - مهدی قائمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار مهدی قائمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر

متولد 1347 - زنجان

دیپلم 1365

فارغ التحصیل پزشکی عمومی 1373

تخصص بیهوشی 1376

عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1376

:: ::