اعضا - مهدی قائمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار مهدی قائمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 اثر دگزامتازون وریدی در کاهش موربیدیتی آدنوتونسیلکتومی دکتر مهدی قائمی - دکتر ناصر حکمی ششمین کنگره بیهوشی و مراقبت های ویژه 1379 شفاهى
:: ::