اعضا - مهدی قائمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار مهدی قائمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 معاون آموزشی بیمارستان ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1380 1384
2 مدیر درمان دانشگاه 1393 1394
3 رئیس بیمارستان دانشگاه 1394 ----
4 سرپرست کمیته امتحانات گروه بیهوشی دانشگاه 1392 ----
5 مدیر گروه دانشگاه 1381 1383
:: ::