اعضا - مهدی قائمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار مهدی قائمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 تعیین ریسک جراحی با تست های ریوی بیمارستان 1390
2 ارزیابی بیمار قبل از عمل 1389
3 سندرم اختلال تنفسی بالغین 1388
4 بیهوشی و مکانیسم داروها 1387
5 اخلاق پزشکی 1394
:: ::