اعضا - مهین روحانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهین روحانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 بررسی عادت مصرف سیگار و عوامل همراه در پزشکان شهر زنجان در سال 1386 مهین روحانی - سوسن رئوفی کلاچایه اولین کنگره کشوری دخانیات و سلامت 86 پوسترى
2 تاثیر مداخله آموزشی - حمایتی خانواده محور بر رفتارهای خودمدیریتی در بیماران نارسایی قلبی فاطمه غیاثی- مهین روحانی - نسرین حنیفی پنجمین کنگره بین الملی پیشگیری از بیمهایرهای قلبی و عورقی 1395 پوسترى
3 مشارکت خانواده بر دفعات بستری بیماران نارسایی قلبی فاطمه غیاثی- مهین روحانی - نسرین حنیفی پنجمین کنگره بین الملی پیشگیری از بیمهایرهای قلبی و عورقی 1395 پوسترى
4 بررسی شیوه زندگی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1385 مهین روحانی- پروین شیری قیداری- اسماعیل شافعیان همایش سراسری راهکارهای ارتقاء سلامت و چالشها 1386 پوسترى
5 بررسی کیفیت زندگی بیماران تحت شیمی درمانی مراجعه کتتده به بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1385 مهین روحانی- پروین شیری قیداری- اسماعیل شافعیان همایش سراسری راهکارهای ارتقاء سلامت و چالشها 1386 پوسترى
:: ::