اعضا - مهین روحانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهین روحانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مربی ارشد دانشکده پرستاری و مامایی 1395 تاکنون
2 عضو شورای پژوهشی و تحصلات تکمیلی دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی 1388 تاکنون
3 عضو کمیته EDO دانشکده پرستاری و مامایی 1394 تاکنون
4 مدیر گروه دانشکده پرستاری و مامایی 1390 1392
5 استاد مشاور دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی 1386 تاکنون
6 مسئول برگزاری کارگاهها ئ ژورنال کلاب دانشکده پرستاری مامایی 1395 تاکنون
:: ::