اعضا - مهین روحانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهین روحانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 مجله مراقبهای پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 8 مورد داوری از سال 90 تاکنون
2 فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی 5 مورد داوری 1393 تاکنون
3 نشریه مراقبت اورژانس 4 مورد داوری 1395 تاکنون
:: ::