اعضا - مهین روحانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهین روحانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 درس اختصاصی 7 مبحث خون برای دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ویژه دانشکده پرستاری و مامایی - یک ترم در میان
2 درس اختصاصی 2 مبحث قلب و عروق برای دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ویژه دانشکده پرستاری و مامایی - یک ترم در میان
3 ّپایش سیستم قلبی و عروقی برای دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ویژه دانشکده پرستاری و مامایی - یک ترم در میان
4 پرستاری ویژه مبحث نوتوانی در بیماران بدحال برای مقطع کارشناسی ارشد پرستاری ویژه دانشکده پرستاری و مامایی - یک ترم در میان
5 احیای قلبی دانشکده پرستاری و مامایی - یک ترم در میان
6 فوریت های پزشکی در گروه سالمندان دانشکده پرستاری و مامایی - یک ترم در میان
7 پرستاری جراحی قلب و توراکس دانشکده پرستاری و مامایی - یک ترم در میان
8 پرستاری بیماری های تنفس دانشکده پرستاری و مامایی - یک ترم در میان تا سال 1393
9 پرستاری در بحران و اورژانس دانشکده پرستاری و مامایی - یک ترم در میان تا سال 93
10 خونشناسی و انتقال خون دانشکده پرستاری و مامایی - هر ترم
11 پرستاری بیماری های خون دانشکده پرستاری و مامایی - یک ترم در میان
12 فوریت های داخلی قلب دانشکده پرستاری و مامایی - یک ترم در میان
13 پرستاری بیماریهای قلبی و عروقی دانشکده پرستاری و مامایی - یک ترم در میان
14 کاربرد الگوهای پرستاری در بیماری های حاد قلبی برای دانشجویان کارشناسی ارشد داخلی و جراحی دانشکده پرستاری و مامایی - یک ترم در میان
15 کاربرد الگوهای پرستاری در بیماری های مزمن قلبی برای دانشجویان کارشناسی ارشد داخلی و جراحی دانشکده پرستاری و مامایی - یک ترم در میان
16 کار آموزی ارتوپدی دانشکده پرستاری و مامایی - یک ترم در میا ن تا سال 1388
17 کارآموزی CCU دانشکده پرستاری و مامایی -هر ترم
18 کار آموزی OH- ICU دانشکده پرستاری و مامایی - یک ترم در میان
19 کارآموزی اورژانس دانشکده پرستاری و مامایی - یک ترم در میان
20 کارآموزی قلب دانشکده پرستاری و مامایی - یک ترم در میان
:: ::