اعضا - مهین روحانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهین روحانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 بررسی تأثیر مداخله مبتنی بر درک از بیماری بر اضطراب مرگ و از عهده برآیی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بیمارستان‌های آموزشی زنجان نگین بابایی واحد زنجان 1400 MSc
2 بررسی اضطراب مرگ و عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری با نارسایی قلبی در بیمارستانهای شهر زنجان شبنم عسگری 1398 MSc
3 بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر اصلاح درک از بیماری بر میزان عوامل خطر و حملات سندرم کرونری در بیماران کرونری زهرا ذوالفقاری لاکه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1395 MSc
4 بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نیازهای یادگیری بر میزان خودمراقبتی و بساری مجدد بیماران نارسایی قلبی فاطمه غیاثی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 MSc
5 بررسی مقایسه ای شایستگی بالینی پرستاران بخش های ومراقبت یژه به دو روش خودارزیابی و ارزیابی توسط سرپرستارن در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 فاطمه مهدوی صائب دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 MSc
6 بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش آموزش خود مدیریتی انفرادی و گروهی بر رفتارهای خود مراقبتی و بستری مجدد در بیماران نارسایی قلبی امید آقازاده MSc
:: ::