اعضا - تینا شاهانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: تینا شاهانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 بورسیه کامل تحصیل دوره دکترا از دانشگاه لوون - بلژیک 2008-2012
2 برگزیده شدن جهت ارائه سخنرانی دربخش Hot topics در Gordon Research Conference (Endothelial cells phenotypes in health and disease), Biddeford-Maine, US Aug. 2010
:: ::