اعضا - تینا شاهانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: تینا شاهانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 ‫دبیر بخش دانشجویی کنگره ملی از بالین تا‬ آزمایشگاه در بیماریهای کبد و گوارش مرکز تحقیقات کبد و گوارش بیمارستان طالقانی وابسته به دانشگاه شهید بهشتی تهران ۱۳۸۱
2 ‫عضو هیات موسس شاخه دانشجویی انجمن ملی بیوتکنولوژی ایران‬ ۱۳۷۹
3 مشاور ‫سازمان ملی جوانان مرکز تنکابن‬ تنکابن ۱۳۷۹
4 عضو هیات موسس انجمن های علمی دانشجویی در ‬دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۷۹
5 ‫ دبیر دومین همایش ملی بیولوژی و بیوتکنولوژی‬ دانشجویان سراسر کشور- تنکابن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 06/03/82 08/03/82
6 نماینده دانشجویان علوم پزشکی در‫تاسیس انجمن علمی دانشجویان ایرانی در اروپا‬ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷
:: ::