اعضا - تینا شاهانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: تینا شاهانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 محقق فوق دکترا مرکز بیولوژی مولکولی عروق، دپارتمان قلب و عروق، دانشکده پزشکی - دانشگاه لوون بلژیک ۱۳۹۰ ۱۳
2 ‫کارشناس ‬طرح تدوین دانشنامه بیوتکنولوژی بنیاد دانشنامه نگاری ایران و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ۱۳۸۱ ۱۳
3 ‫پژوهشگردر بخش ژنتیک بیمارستان امام خمینی (ره)‬ دانشگاه علوم پزشکی تهران ‬ ۱۳۸۵ ۱۳
4 دستیار آزمایشگاه ژنتیک دانشگاه دانشگاه آزاد تنکابن ۱۳۷۹ ۱۳
:: ::