اعضا - تینا شاهانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: تینا شاهانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی مکانيسم اثر دسموپرسين در افزايش سطح پالسمايی فاکتورهای 8 انعقادی و فون ويلبراند Tina Shahani, Kathelijne Peerlinck, Marc Jacquemin دانشگاه لوون بلژيک مرکز تحقيقات مولکولی عروق- دپارتمان قلب و عروق -دانشگاه لوون بلژيک تکمیل شده 2012
2 شناسايی سلولهای توليد کننده و ذخيره کننده فاکتور 8 انعقادی در کبد Tina Shahani, Kris Covens, Renaud Lavend’homme, Aernout Luttun, Marc Jacquemin Flemish Research Foundation (grants G.0231.05 and G.0275.05), the KU Leuven Wyeth and Baxter Chairs for Hemophilia, the Professor Norbert Heimburger Chair for Thrombosis and Hemostasis (KU Leuven), the Excellentie Financiering KU Leuven (EF/05/013), and t مرکز تحقيقات مولکولی عروق- دپارتمان قلب و عروق -دانشگاه لوون بلژيک تکمیل شده 2012
3 بررسی تاثیر ریزآلاینده های کربنی در میزان تولید فاکتور ۸ انعقادی توسط سلولهای اندوتلیال عروق Tina Shahani, Jan Emmerechts, Sophie Deckx, Marc Hoylaerts, Marc Jacquemin دانشگاه لوون بلژيک مرکز تحقيقات مولکولی عروق- دپارتمان قلب و عروق -دانشگاه لوون بلژيک تکمیل شده 2011
4 شناسايی سلولهای توليد کننده و ذخيره کننده فاکتور 8 انعقادی خارج ازکبد Tina Shahani, Renaud Lavend’homme, Aernout Luttun, Jean-Marie Saint- Remy, kathelijne Peerlinck, Marc Jacquemin Flemish Research Foundation (grants G.0231.05 and G.0275.05), by the KULeuven Wyeth and Baxter chairs for hemophilia, by the Prof Norbert Heimburger chair for thrombosis and hemostasis (KULeuven), and by the “Excellentie Financiering KULeuven” EF/05/0 مرکز تحقيقات مولکولی عروق- دپارتمان قلب و عروق -دانشگاه لوون بلژيک تکمیل شده 2010
5 طراحی و ساخت حاملهای اختصاصی سلولهای هپاتوسيت به منظور ژن درمانی بيماری هموفيلی آ Tina Shahani, Abel Acosta Sanchez, Inge Petrus, Thierry VandenDriesche, Marinee Chuah دانشگاه لوون بلژيک و VIB مرکز انتقال ژن و ژن درمانی VIB تکمیل شده 2008
6 بررسی پيوستگی پلی مورفيسم ژن CD4 با بيماری ويتليگو در بيماران ايرانی با سرپرستی دکتر مسعود زمانی و دکتر پروين منصوری دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز ژنتیک بیمارستان امام خمینی تکمیل شده 2010
:: ::