اعضا - تینا شاهانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: تینا شاهانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
معرف‌ها
# اسامى نشانى و شماره تماس
1 Marc Jacquemin, M.D., Ph.D E.mail: Marc.Jacquemin@med.kuleuven.be
2 Jean-Marie Saint-Remy, M.D., Ph.D. E.mail: jean-marie.saint-remy@med.kuleuven.be
3 دکترمحمد حسین صنعتی، عضو هيات علمی گروه پزشکی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری E.mail: mhsanati@yahoo.com
:: ::