اعضا - مینا شعبانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار مینا شعبانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر

 دوره پزشکی عمومی : ورود 1367 ، فارغ التحصیلی 1374، دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دوره دستیاری روانپزشکی: ورود  1378 ، فارغ التحصیلی 1381 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

شروع هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان : دی ماه 1382

:: ::