اعضا - مینا شعبانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار مینا شعبانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Prevalence of Brucellosis in 864 Patient in a Psychiatric Hospital Jamshidi, A.A.--- Karami, A.--- Shabani, M.--- Faghihzadeh, S.--- Jamshidi, F. International Journal of Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Sciences 2015 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 Life Skills Training Effectiveness on Non-Metastatic Breast Cancer Mental Health: A clinical Trial AmiriMina Shabani--- Minosh Moghimi---Reaza Iranian Red Crescent Medical Journal 2014 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 Relationship between alcohol and occurrence of various offenses Mina Shabani--- Mehrdad Setareh---Seyed Nouraddin Masavinasab--- Nadia Falatgar Management Science Letters 2014 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 Can Yoga be Considered as an Effective Supportive Pschological Intervention with an Impact on the Quality of Life for Breast Cancer Survivors Moghimi, M.--- Shabani M.--- Mazloomzadeh, S., Valimoghaddam, S., Dehnaei, S.--- Shajari, Z.--- Eqdam Zamiri, R. Reports of Radiotheraphy and Oncology 2013 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
5 A study on deteremination of the quality of life in Zanjan University of Medical Science Shabani Mina--- Hossieni mojdehi R. Iranian Journal of psychiatry and behavioral Science 2009 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 The prevalence of Sexual Disorders in Vetrans and their Spouses Shabani Mina Iranian Journal of psychiatry 2008 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
7 گزارش یک مورد کودک آزاری منجر به اختلال رشد و تکامل مهدی فروزش---مینا شعبانی---مریم وثوق مجله پزشکی قانونی 1389 مقاله کامل گزارش مورد
8 بررسی اثر تقویت با الانزاپین در اختلال وسواسی – جبری مقاوم به درمان مینا شعبانی---ابوالفضل قریشی ---نورالدین موسوی نسب مجله علمي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1388 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 بررسی عملکرد تیروئید در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و اختلال پانیک در شهر زنجان مینا شعبانی ---ابوالفضل قریشی مجله بهبود 1387 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 گزارش يك مورد سندرم نورولپتيك بدخيم ناشي از مصرف رسپريدون قريشي ابوالفضل ---شعباني مينا مجله علمي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1385 مقاله کامل پژوهشي اصيل
11 بررسي شيوع اختلالات بيش فعالي و كمبود توجه در دانش آموزان دبستاني شعباني مينا---امير يادگاري مجله علمي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1384 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::