اعضا - مینا شعبانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار مینا شعبانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 1395
2 مدیر گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387 1391
3 معاونت آموزشی بیمارستان شهید بهشتی 1394 1395
:: ::