اعضا - مینا شعبانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار مینا شعبانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 مهارت هاي زندگي معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشگی 1388
2 مهارتهای ارتباطی و مقابله با استرس معاونت دانشجویی 1389
:: ::