اعضا - رضا حسن زاده ماکویی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: رضا حسن زاده ماکویی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر گروه قلب وعروق دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1385 1386
2 مدیر گروه قلب وعروق دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1388 1389
3 عضو شورای آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1385 1389
:: ::