اعضا - رضا حسن زاده ماکویی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: رضا حسن زاده ماکویی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 فیزیوپاتولوژی قلب وعروق دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی -سال1377لغایت 1389
2 فیزیوپاتولوژی قلب وعروق دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری ومامایی - 1377لغایت 1389
3 دروس بالینی قلب وعروق برای دانشجویان پزشکی (کارآموزان ) بیمارستانهای آموزشی زنچان - 1377لغایت 1389
4 دروس بالینی قلب وعروق براین دانشچویان پزشکی (کارورزان) بیمارستانهای آموزشی زنچان - 1377لغایت 1389
:: ::