اعضا - مهدی اسکندری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دانشیار مهدی اسکندری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مسئول دپارتمان فیزیولوزی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1377 1380
2 معاون آموزشی علوم پایه و فیزیوپاتولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1380 1382
3 رییس دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1382 1383
4 رییس دانشکده پزشگی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1384 1393
5 معاون آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 1397
:: ::