اعضا - مهدی اسکندری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دانشیار مهدی اسکندری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 فیزیولوژی قلب دانشگاه علوم پزشکی تهران و زنجان و ارومیه
2 فیزیولوژی گردش خون دانشگاه علوم پزشکی زنجان و ارومیه
3 فیزیولوژی غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی زنجان و ارومیه
4 فیزیولوژی سلول دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
5 فیزیولوژی کلیه و مایعات بدن دانشگاه علوم پزشکی زنجان و ارومیه
6 فیزیولوژی گوارش دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
7 فیزیولوژی تنفس دانشگاه علوم پزشکی زنجان و ارومیه
8 فیزیولوژی خون و انعقاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
:: ::