اعضا - مرتضی متدین


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای مرتضی متدین | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
مرتضی متدین، متخصص قلب و عروق و استادیار گروه قلب و عروقی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان.
 
:: ::