اعضا - مرتضی متدین


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای مرتضی متدین | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی گروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
2 مسئول آموزش استیجرها و انترن ها دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394
:: ::