اعضا - مرتضی متدین


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای مرتضی متدین | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 فیزیوپاتولوژی قلب و عروق دانشکده پزشکی
2 دوره دستیاری قلب و عروق بیمارستان آیت الله موسوی
:: ::