اعضا - علی اوسط ملتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی اوسط ملتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 بررسی مولکول های پروتئینی با روش پروتئومیکس 1390
2 مطالعه فعالیت های آنزیمی با روش های تخلیص و کینتیکی 1365
3 مطالعه بر روی آدیپوکین ها با روش های مطالعات توصیفی 1390
4 مطالعه بر روی ریسک فاکتورهای قلب 1384
5 مطالعه بر روی کالیکرین ها 1385
:: ::