اعضا - حسین دانافر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین دانافر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 آشنایی با نرم افزارهای کامپیوتری
2 کار با دستگاه HPLC
3 کار با دستگاه LC-Mass
4 کار با دستگاه FT-IR
5 کار با دستگاه UV-VIS
6 کار با دستگاه GC
7 کار با دستگاه GC-Mass
:: ::