اعضا - حسین دانافر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین دانافر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 دروس شیمی آلی 1و2نظری برای دانشجویان داروسازی دانشکده داروسازی زنجان از سال 89
2 دروس شیمی آلی عملی 1و2برای دانشجویان داروسازی دانشکده داروسازی زنجان از سال 89
3 دروس شیمی آلی عملی1و2 برای دانشجویان داروسازی دانشکده داروسازی تبریز از سال 89
4 درس سم شناسی عملی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی زنجان از سال 90
5 درس سم شناسی عملی برای دانشجویان سم شناسی کارشناسی پیوسته دانشکده پیراپزشکی زنجان از سال 90
6 درس سم شناسی عملی برای دانشجویان سم شناسی کارشناسی ناپیوسته دانشکده پیراپزشکی زنجان از سال 90
7 درس آنالیز دستگاهی نظری برای دانشجویان داروسازی دانشکده داروسازی زنجان از سال 90
8 درس آنالیز دستگاهی عملی برای دانشجویان داروسازی دانشکده داروسازی زنجان از سال 90
9 درس تکنیک های دستگاهی برای دانشجویان کارشناس ارشد بیوتکنولوژی دانشکده پزشکی زنجان سال 89
10 درس آنالیز دستگاهی نظری برای دانشجویان دانشکده داروسازی زنجان از سال 92
11 درس آنالیز دستگاهی عملی برای دانشجویان کارشناس ارشد نانوتکنولوژی دانشکده داروسازی زنجان از سال 92
12 دروس شیمی عمومی نظری برای دانشجویان داروسازی دانشکده بین الملل از سال 92
13 دروس شیمی عمومی عملی برای دانشجویان داروسازی دانشکده بین الملل از سال 92
:: ::