اعضا - محمود حکمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمود حکمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 88
2 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
3 مدیر مسئول نشریه استانی سلامتی و ورزش
:: ::