اعضا - محمود حکمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمود حکمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 تربیت بدنی و تمدن ایرانی محمود حکمی Sport History Review مقاله کامل
2 بررسی میزان شیوع HBV,HCV,HIV و عوامل مرتبط با آن در ورزشهای تماسی محمود حکمی --دکتر رحیم سروری زنجانی -- دکتر بهرام حاج کریم و... Hepatitis monthly مقاله کامل
:: ::