اعضا - محمود حکمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمود حکمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 اثر مداخله های ورزشی بر بیماران دیابتی نوع 2 محمود حکمی ، دکتر فرانک شریفی ، اکرم عتیقه چی مرکز تحقیقات متابولیک دانشگاه زنجان در حال اجرا 1389
2 بررسی شیوع HCV,HBV, HIV و عوامل مرتبط با آن در ورزشهای تماسی محمود حکمی ، دکتر رحیم سروری، دکتر بهرام حاج کریم، دکتر صدر الدین موسوی نسب ، ایرج رحمانی، دکتر محمد نوری اداره کل تربیت بدنی استان و دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1388
3 بررسی فعالیتهای حرکتی بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی قلبی- عروقی ،عضلانی اسکلتی و روانی شهر زنجان محمود حکمی ، اکرم عتیقه چی ، دکتر صدیقه دهنایی،ایرج رحمانی،سعیده عینی، دکتر صدر الدین موسوی نسب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجانhttp://www.ostandari-zn.ir/systems/publication.php تکمیل شده 1384
4 بررسی وضعیت آمادگی جسمانی دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی زنجان بر اساس آزمونهای منتخب و تهیه نورمهای استاندارد محمود حکمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران زنجان تکمیل شده 1374
5 بررسی تعامل تربیت بدنی با تمدن ایران محمو د حکمی زنجان تکمیل شده 1381
6 بررسی نقش سلامت جسمانی و روانی ناشی از فعالیت بدنی برشادکامی زنان 30 الی 50 ساله اکرم عتیقه چی ، محمود حکمی دانشگاه اسلامی زنجان زنجان تکمیل شده 1386
7 بررسی وضعیت جسمانی و روانی ورزشکاران سالمند گیاهخوار و مقایسه آن با سالمندان معمولی محمود حکمی ، دکتر حسین بابایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان تکمیل شده 1379
8 اثر فعالیتهای بدنی و ورزشی بر دیستروفی عضلانی دکتر حسین بابایی ، محمود حکمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان تکمیل شده 1379
9 مروری برتکامل عصبی -عضلانی کودکان در ورزش دکتر حسین بابایی ، محمود حکمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان تکمیل شده 1372
10 اثر یک دوره تمرین منظم هوازی و یک دوره رؤیم غذایی گیاهی بر چربی زیر پوست و چربی خون زنان 20- 50 ساله اکرم عتیقه چی ، محمود حکمی ، مهندس جمیل باطنی ، دکتر صدیقه دهنایی، سعیده عینی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان زنجان تکمیل شده 1383
:: ::