اعضا - محمود حکمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمود حکمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 تربیت بدنی 1 دانشگاه علوم پزشکی و سایر دانشگاههای استان زنجان
2 شنا دانشگاه علوم پزشکی و سایر دانشگاههای استان زنجان
3 فوتبال دانشگاه علوم پزشکی و سایر دانشگاههای استان زنجان
4 والیبال دانشگاه علوم پزشکی و سایر دانشگاههای استان زنجان
5 بسکتبال دانشگاه علوم پزشکی و سایر دانشگاههای استان زنجان
6 تنیس روی میز دانشگاه علوم پزشکی و سایر دانشگاههای استان زنجان
7 رشد تکامل حرکتی دانشگاه علوم پزشکی و سایر دانشگاههای استان زنجان
8 تغذیه ورزشی دانشگاه علوم پزشکی و سایر دانشگاههای استان زنجان
9 آمادگی جسمانی دانشگاه علوم پزشکی و سایر دانشگاههای استان زنجان
10 روانشناسی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی و سایر دانشگاههای استان زنجان
11 اصول تجویز برنامه ورزشی دانشگاه علوم پزشکی و سایر دانشگاههای استان زنجان
:: ::