اعضا - محمود حکمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمود حکمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی 1387
2 تغذیه ورزشی اداره کل تربیت بدنی استان زنجان 1387
3 رشد و تکامل حرکتی اداره کل تربیت بدنی استان زنجان اد
4 روانشناسی ورزشی اداره کل تربیت بدنی استان زنجان اد
5 کارگاه طب ورزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی 1387
6 دوره های مربیگری اداره کل تربیت بدنی استان زنجان زنجان مت
7 کارگاه طراحی و ارزیابی آزمونهای چند گزینه ای و تشریحی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه زنجان 1384
8 کارگاه آموزشی پزشکی ورزشی معاونت آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش 1386
:: ::