اعضا - فرزانه معزی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرزانه معزی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 معاون آموزشی بیمارستان بیمارستان ولیعصر 1381 1383
2 مدیر گروه کودکان بیمارستان موسوی 1390 1395
:: ::