اعضا - ثمینه جعفری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ثمینه جعفری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 معاونت گروه فارماکوگنوزی و بیو تکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی 13/4/92 13/4/93
2 مدیریت گروه داروسازی سنتی دانشکده داروسازی 29/4/93 29/4/94
3 مدیریت گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی 2/12/94
:: ::