اعضا - علی شرفی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی شرفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 Zanjan Pharmaceutical Biotechnology Research Center
2 Zanjan Applied Pharmacology Research Center
3 Iranian Biotechnology Society
4 Iranian Biosafety Society
5 Iranian Biofuel Society
6 Synthetic Biology Group, Biofuel Research Team
7 European Federation of Biotechnology
8 European Biotechnology Network
9 European Association of Pharma Biotechnology
:: ::