اعضا - علی شرفی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی شرفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 بیولوژی و ژنتیک مولکولی
2 بیولوژی سلولی و مولکولی
3 بیولوژی سلولی و مولکولی پیشرفته
4 بیوتکنولوژی دارویی
5 کشت سلول جانوری
6 فراورده های بیولوژیک
7 بافت شناسی و مهندسی بافت
8 کشت سلول و بافت
9 تکنیک های پیشرفته در بیوتکنولوژی
10 زیست سازگاری زیست مواد دارویی
11 کشت سلول و بافت گیاهی
12 ایمنی بهداشت مواد غذایی (فراورده های تراریخته)
13 روشهای آنالیز دستگاهی
:: ::