اعضا - مسعود اسدی خیاوی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مسعود اسدی خیاوی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 ترکی آذری تسلط کامل تسلط کامل
1 ترکی استانبولی تسلط کامل تسلط کامل
1 فارسی تسلط کامل تسلط کامل
1 انگلیسی تسلط کامل تسلط نسبی
:: ::