اعضا - مسعود اسدی خیاوی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مسعود اسدی خیاوی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 طبابت بالینی 1375
2 پزوهش در علوم پزشکی پایه 1387
3 آموزش دانشجویان مقاطع عمومی و تخصصی علوم پزشکی 1388
4 پزوهش در علوم پزشکی بالینی و مراقبتهای دارویی 1390
5 ارائه خدمات مراقبت دارویی 1391
:: ::