اعضا - مسعود اسدی خیاوی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دکتر مسعود اسدی خیاوی
دکترا Pharmacology از Tabriz University of Medical Sciences
masadizums.ac.ir
http://scholar.google.com/citations?user=-PemiaoAAAAJ&hl=en