اعضا - معصومه نمدیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر معصومه نمدیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
 من در سال 1370 از مقطع کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد فارغ التحصیل شدم و  سپس در سال 1376 موفق به اخذ درجه  کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه از دانشگاه تربیت مدرس تهران شدم . از سال 1385 تا 1391  پس از پذیرفته شدن در آزمون PhD   خارج از کشور  در انگلستان مشغول به تحصسل در مقطع دکترای تحصصی در دانشگاه آبردین انگلستان بودم و در سال 1392 به ایران بازگشتم.
از نظر سوابق شغلی، از سال 1370 تا 1372 در دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، از سال 1373 تا 1377 در دانشگاه آزاد اسلامی واخد کرج مشغول به کار بودم. از سال 1377 نیز تا کنون در دانشگاه علوم پرشکی زنجان مشغول ا انجام وظیفه می باشم.
از نظر سوابق اجرایی  علاوه بر انجام امور آموزشی و پژوهشی، مدتی مدیر اجرایی مجله علمی پژوهشی دانشگاه بودم (1381-1385). از سال 1392 تا 1398 نیز به عنوان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت  و کارشناس ارزشیابی مراکز تحفیفات دانشگاه فعالیت داشته ام. در حال حاضر  نیز به عنوان سرپرست گزوه برنامه ریزی و ارزشیابی فعالیت های تحفقیقاتی  و مراکز تحفیفاتی دانشگاه مشغول فعالیت می باشم. از سال 1392 نیز  عضو کمیته تحصصی هیات ممیزه دانشگاه می باشم.
ا
:: ::