اعضا - معصومه نمدیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر معصومه نمدیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 تا کنون
2 مجله علمی-پژوهشی مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 1392 تا کنون
3 مجله علمی-پژوهشی توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 تا کنون
4 مجله علمی-پژوهشی حیات- دانشگاه علوم پزشکی تهران-دانشکده پرستاری 1392 تا کنون
5 International Journal of Pharmacy Practice 1395 تاکنون
6 American Journal of Health Promotion 1395
7 Journal of family practice 1395
8 International Journal of Women's Health 1395
9 حکیم 1395-تاکنون به عنوان ویراستار فارسی و انگلیسی
:: ::