اعضا - معصومه نمدیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر معصومه نمدیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضویت در شورای نویسندگان
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 مشاور علمی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 تاکنون
2 مشاور علمی مجله علمی پژوهشی مراقبت های یشگیرانه در پرستاری و مامایی ، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 تاکنون
:: ::