اعضا - معصومه نمدیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر معصومه نمدیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات غدد و متابولیک دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 1400
2 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 1400
3 عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 1397
4 عضو کمیته تخصصی علوم پایه هیات ممیزه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 1400
5 کارشناس مسئول ارزشیابی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 1400
6 معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 1398
7 مدیر اجرایی مجله علمی پژوهشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1381 1385
8 مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1380 1385
9 مربی/پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1377 -
10 مربی آموزشی/پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی کرج 1373 1377
11 مربی آموزشی/پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1370 1372
12 ویراستار انگلیسی و فارسی مجله حکیم ، موسسه ملی تحقیقات سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 1394 1400
13 مشاور علمی مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 1400
14 هضو هیات تحریریه مجله دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1398 1400
:: ::