اعضا - معصومه نمدیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر معصومه نمدیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مربی آموزشی/پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1370 1372
2 مربی آموزشی/پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی کرج 1373 1377
3 مربی/پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1377 -
4 مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1380 1385
5 مدیر اجرایی مجله علمی پژوهشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1381 1385
6 معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 1398
7 کارشناس مسئول ارزشیابی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 1400
8 عضو کمیته تخصصی علوم پایه هیات ممیزه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 1400
9 عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 1397
10 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 1400
11 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات غدد و متابولیک دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 1400
12 ویراستار انگلیسی و فارسی مجله حکیم ، موسسه ملی تحقیقات سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 1394 1400
13 مشاور علمی مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 1400
14 هضو هیات تحریریه مجله دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1398 1400
:: ::