اعضا - معصومه نمدیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر معصومه نمدیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 پیشگویی میزان پیروی از رژیم درمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع2 با استفاده از مدل رویکرد فرایند رفتار سلامتی (HAPA)Health Action Process Approach در شهر زنجان در سال 1394 معصومه نمدیان، فریبا عبداللهی، سعیده مظلوم زاده، مریم جامه شورانی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1394
2 بررسی میزان سلامت اجتماعی زنان در سنین باروری وعوامل مرتبط با آن در شهرستان زنجان سال1394.. معصومه نمدیان- مهدیه خدابنده لو معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجا زنجان تکمیل شده 1394
3 بررسی کیفیت زندگی زنان در سنین باروری وعوامل مرتبط با آن در شهرستان زنجان سال1394 معصومه نمدیان- مهدیه خدابنده لو معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجا زنجان تکمیل شده 1394
4 تاثیر سیب زمینی خام بر پیشگیری از برخی ازعوارض گوارشی در بیماران تحت ونتیلاتور بستری در بخش مراقبت های ویژه . معصومه نمدیان- فرحناز محمد خانی ها- ترانه نقیبی- ستار جعفری- نسرین حنیفی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجا زنجان تکمیل شده 1397
5 بررسی تأثیر پروتکل آرام‌بخشی با استفاده از مقیاس بیقرای-آرامبخشی ریچموند بر برخی از پیامدهای بالینی بیماران تحت تهویه مکانیکی در بخش مراقبت‌های ویژه معصومه نمدیان- زهرا تاران- سقراط فقیه زاده- ترانه نقیبی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجا زنجان تکمیل شده 1398
6 تاثیر کاربرد مدل رویکرد فرایند رفتار سلامتی(Health Action Process Approach (HAPA بر فعالیت فیزیکی در بیماران دیابت نوع 2 معصومه نمدیان، مائده قبادیان، سعیده مظلوم زاده، نسرین بهرامی نژاد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجا زنجان تکمیل شده 1397
7 روان سنجی ابزار مراقبت محترمانهRMC (Respectful Maternity Care) و سنجش مراقبت محترمانه در زنان بستری در بخش پس از زایمان بیمارستان موسوی زنجان در سال 1396 معصومه نمدیان- مینا اسم خانی- الهام شکیبا زاده-علی نوروزی- جفری کورتی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجا زنجان تکمیل شده 1398
8 تاثیر کاربرد تئوری بتی نیومن بر سبک زندگی و کنترل فشارخون مددجویان مبتلا به پرفشاری خون معصومه نمدیان، فاطمه خسنی، سعیده مظلوم زاده، ندا موسوی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجا زنجان تکمیل شده 1398
:: ::