اعضا - معصومه نمدیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر معصومه نمدیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 سبک زندگی سالم
2 سبک زندگی در بیماری های مزمن (دیابت، فشار خون، ....)
3 تئوری های تغییر رفتار (HAPA, Newmann, TPB, TTM, TDF , ...)
4 مراقبت محترمانه
5 فعالیت فیزیکی در بیماری های مزمن
6 تغذیه در بیماری های مرمن
7 تغذیه (سالمندان، زنان، کودکان)
8 خشونت علیه زنان
9 سوء رفتار با کودکان
10 مراقبت مادران
:: ::