اعضا - معصومه نمدیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر معصومه نمدیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی زنجان- 1377 تا کنون
2 آموزش به بیمار دانشگاه علوم پزشکی زنجان- 1377 تا کنون
3 پرستاری بهداشت جامعه دانشگاه علوم پزشکی زنجان- 1377 تا کنون
4 پرستاری بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی زنجان- 1377 تا کنون
5 پرستاری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زنجان- 1377 تا کنون
6 بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان- 1377 تا کنون
7 مراقبت پرستاری در منزل دانشگاه علوم پزشکی زنجان- 1377 تا کنون
8 اصول و حدمات بهداشتی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان- 1377 تا کنون
9 زبان تخصصی دانشگاه علوم پزشکی زنجان- 1377 تا کنون
10 جامعه شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان- 1377 تا کنون
11 ازتقای سلامت و سبک زندگی سالم دانشگاه علوم پزشکی زنجان- 1377 تا کنون
12 آموزش به فرد و جامعه دانشگاه علوم پزشکی زنجان- 1377 تا کنون
13 سلامت زنان و مردان در سنین باروری دانشگاه علوم پزشکی زنجان- 1377 تا کنون
14 اقتصاد سلامت در پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان- 1377 تا کنون
15 اپیدمیولوژی در اورژانس/ بحران دانشگاه علوم پزشکی زنجان- 1377 تا کنون
16 اپیدمیولوؤی پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی زنجان- 1377 تا کنون
17 مفاهیم و نظریه های پرکاربرد در سلامت جامعه دانشگاه علوم پزشکی زنجان- 1377 تا کنون
18 نظریه ها و مدل های ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان- 1377 تا کنون
19 روش تحقیق در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان- 1377 تا کنون
:: ::