اعضا - معصومة نمديان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر معصومة نمديان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه مطالعات مداخله ای پیچیده دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان ولیعصر 1393
2 ارزشیابی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت 1393
3 ارزشیابی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی 1396
4 پویایی گروه دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی 1393
5 بازدید منزل در سالمندی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان موسوی 1398
:: ::