اعضا - نسرین حنیفی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نسرین حنیفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 The miracle of communication as a global issue in clinical learning motivation of nursing students nasrin hanifi, soror parvizy,sodabeh joolaee the cyprus international conference on educational research 2012 شفاهى
2 تاثیر مداخله آموزشی- حمایتی خانواده محور بر رفتارهای خود مدیریتی در بیماران نارسایی قلبی سیده فاطمه غیاثی، مهین روحانی، نسرین حنیفی پنجمین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماری های قلب و عروق 1395 پوسترى
3 مشارکت خانواده بر دفعات بستری مجدد در بیماران نارسایی قلبی سیده فاطمه غیاثی، مهین روحانی، نسرین حنیفی پنجمین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماری های قلب و عروق 1395 پوسترى
4 عوامل زمینه ساز برای احراز شایستگی در مربیان بالینی پرستاری نسرین حنیقی، شیما پرنیان کنگره آموزش پرستاری و مامایی از نظریه تا عمل: ارتقاء کیفیت آموزش بالینی 1393 پوسترى
5 رعایت حقوق بیماران از منظر دانشجویان پرستاری در آموزش بالینی نسرین حنیفی، نرگس بحیرایی کنگره آموزش پرستاری و مامایی از نظریه تا عمل: ارتقاء کیفیت آموزش بالینی 1393 پوسترى
6 نقش رهبري استاد باليني در انگيزش آموزش دانشجويان پرستاري(تحليل كيفي) نسرین حنیفی--- دکتر سرور پرویزی---دکتر سودابه جولایی هماش آموزش پزشکی 1389 شفاهى
7 دورنماي حرفه پرستاري بر انگيزش دانشجويان پرستاري نسرین حنیفی--- دکتر سرور پرویزی---دکتر سودابه جولایی تحقیقات کیفی در علوم سلامت 1388 پوسترى
8 کنترل عفونت از منظر زمان مورد نیاز طیبه میرزایی--- علی راوری---مرضیه لری پور---سیده آمنه دادگران---نسرین حنیفی--- دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی ششمین کنگره سراسری مراقبت های پرستاری و مامایی، دستاوردها و تازه ها 1387 شفاهى
9 آيا استاندارد هاي ارتباط در پرستاري با فرهنگ ايراني مطابقت دارد؟ سيده آمنه دادگران، طيبه ميرزائي، نسرين حنيفي، دكتر نعيمه سيد فاطمي،دكتر فريده باستاني، دكتر حميد پيروي پنجمين كنگره سراسري مراقبت هاي پرستاري و مامايي(ارتباطات انسانی) 1386 شفاهى
10 مشخصات بيماران نارسايي قلب در بيمارستان شهيد بهشتی زنجان نسرين حنيفی--- نسرين بهرامی نژاد--- رضا بهمنی--- ليلا تاران ---سول بقائی نيا اولين کنگره نارسايي قلب 1385 شفاهى
11 بررسی رابطه Risk Factorهای قلبی با تعداد عروق درگير مشخص شده در نتايج آنژيوگرافی عروق کرونر نسرين حنيفی --- نسرين بهرامی نژاد--- ليلا تاران پانزدهمين کنگره انجمن قلب و عروق ايران با همکاری انجمن جراحی قلب فرانسه 1385 پوسترى
12 نيازسنجی دوره های بازآموزی پرستاران در بيمارستان ولی عصر(عج) زنجان ناهيد کامکار---نسرين حنيفی---نسرين جعفری همايش سراسری آموزش در پرستاری و مامايي 1384 پوسترى
13 بررسی تغييرات تعداد تنفس و ضربان قلب در بيماران تحت آنژيوگرافی عروق کرونر نسرين حنيفی---دکتر فضل ا... احمدی---ربابه معمارِيان هفتمين کنگره سراسری تازه های قلب و عروق 1384 پوسترى
14 بررسی کيفيت ارزشيابی بالينی دانشجويان پرستاری دانشکده پرستاری و مامايي از ديدگاه دانشجويان مهين روحانی--- نسرين جعفری --- نسرين حنيفی همايش سراسری آموزش در پرستاری و مامايي 1384 پوسترى
15 بررسی تاثير استفاده از دارو قبل از آنژيوگرافی در بيماران تحت آنژيوگرافی عروق کرونر نسرين حنيفی---دکتر فضل ا... احمدی---ربابه معمارِيان اولين کنگره سراسری آترواسکلروزيس وحوادث قلبی و عروقی 1383 شفاهى
16 بررسی تاثير استرس آنژيوگرافی در بيماران تحت آنژيوگرافی عروق کرونر نسرين حنيفی---دکتر فضل ا... احمدی---ربابه معمارِيان چهاردهمين کنگره انجمن قلب و عروق ايران با همکاری انجمن قلب بريتانيا 1383 شفاهى
17 مقاِيسه تاثير دو روش مداخله ای بر روی متغيرهای فشار خون در بيماران تحت آنژيو گرافی عروق کرونر نسرين حنيفی---دکتر فضل ا... احمدی---ربابه معمارِيان ششمين کنگره سراسری تازه های قلب و عروق 1383 شفاهى
18 بررسی تاثير یک مداخله مراقبتی بر روی تعداد تنفس و ضربان قلب در بيماران تحت کاتتريسم نسرين حنيفی پنجمين کنگره سراسری بيماريهای ريه و مراقبت های ويژه 1383 پوسترى
:: ::