اعضا - نسرین حنیفی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نسرین حنیفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
2 مجله ی توسعه در آموزش
3 مجله ی مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی
4 مجله ی پژوهش در پرستاری
5 مجله ی آموزش در پرستاری
6 مجله ی پژوهش در آموزش علوم پزشکی
7 مجله ی حیات
:: ::